Nákupní košík

 x 

Obchodní podmínky Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

 1. Vymezení pojmů
  1. Prodávající je Západočeská univerzita v Plzni, veřejná vysoká škola, se sídlem Univerzitní ulice, č. orientační 8, č.p. 2732, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČ: 49777513.
  2. Kupující je fyzická osoba (spotřebitel), fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba, která si v internetovém obchodě ZČU objedná zboží.
  3. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumějí především tištěné knihy a jiné periodické a neperiodické publikace. Zbožím však mohou být i jiné výrobky, např. propagační předměty aj.
  4. Kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu ZČU.
  5. Internetový obchod ZČU je webová aplikace provozovaná Univerzitní knihovnou ZČU za účelem nabídky, vyhledávání, objednání a koupě zboží.
 2. Uživatelský účet
  1. Objednávky mohou zadávat registrovaní i neregistrovaní uživatelé. Registrace se provádí vyplněním elektronického registračního formuláře dostupného na webové stránce a vytvořením hesla, pomocí kterého se bude kupující přihlašovat do systému. Registrací je vytvořen uživatelský účet, jehož prostřednictvím může kupující nakupovat v e-shopu.
  2. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé a úplné informace a odpovídá za škodu způsobenou uvedením nepravdivých nebo neúplných informací. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující v případě jejich jakékoliv změny povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá nabídka zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, zejména o ceně zboží (ceny jsou uvedeny včetně DPH dle platných právních předpisů a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu), dále o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí v případě dodání v rámci území České republiky.
  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) ve webovém rozhraní obchodu. Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a opravit údaje, které do objednávky vložil.
  4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, zejména na množství zboží, výši kupní ceny nebo předpokládaných nákladech na dopravu požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
  6. Prodávající si vyhrazuje právo na neakceptování objednávky (nebo její části), zejména v případě, kdy skladové zásoby jsou již vyčerpány. Prodávající o této situaci bez zbytečného odkladu informuje kupujícího. Byla-li již část nebo celá objednávka uhrazena, vrátí prodávající uhrazenou částku kupujícímu.
  7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpeční změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovor atd.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Cena zboží a platební podmínky
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. Na dobírku v případě zaslání zboží v rámci ČR prostřednictvím České pošty a.s. nebo Zásilkovny s.r.o.
   2. Hotově v případě osobního odběru zboží u prodávajícího v některé z prodejen Univerzitní knihovny na adresách uvedených na webové stránce nebo výdejních míst Zásilkovna.
   3. On-line platbou přes platební bránu na portálu Global Payments webpay.
   4. Bankovním převodem na účet prodávajícího v případě, kdy kupujícím je velkoodběratel – tento způsob platby je umožněn pouze podnikatelským subjektům s přiděleným IČ.
   Způsob úhrady je oprávněn zvolit kupující označením příslušné možnosti v objednávce.
  2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data uvedeném na daňovém dokladu - faktuře. On-line platba přes platební bránu je splatná ihned.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) a nejedná-li se o případy, ve kterých zákon odstoupení od smlouvy zakazuje (§ 1837 občanského zákoníku), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
  2. V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, písemně kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat buď na adresu provozovny prodávajícího (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, 301 00 Plzeň) či na adresu elektronické pošty prodávajícího (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
  4. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, smlouva se od počátku ruší a kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
  5. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. O částku představující dodatečné náklady na vrácení zboží dle věty první je prodávající oprávněn snížit kupní cenu, kterou má vrátit kupujícímu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  6. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo opotřebováno), je kupující povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na kupní cenu, kterou má vrátit kupujícímu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
  7. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, kdy kupující zvolil možnost osobního odběru zboží a toto zboží si nevyzvedl, ani jej neuhradil do 14 dnů od zaslání informační e-mailu stvrzujícího, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí.
 6. Dodací podmínky
  1. Možnosti doručení
   Zboží je možné dodat:
   1. prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. na některé z výdejních míst poboček Zásilkovny v České republice (https://www.zasilkovna.cz/pobocky);
   2. formou osobního odběru u prodávajícího na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnar.
   Variantu doručení zboží je oprávněn zvolit kupující zaškrtnutím příslušné možnosti v objednávce.
  2. Dodání zboží prostřednictvím Zásilkovna s. r.o.
   Místem dodání zboží je adresa výdejního místa Zásilkovna s. r. o., které kupující při volbě dopravy při objednávání zvolil. Zboží je předáno k přepravě prostřednictvím Zásilkovna s. r. o. do 10 pracovních dnů po akceptaci objednávky nebo v případě volby formy platby bankovním převodem nebo online přes platební bránu bude zboží předáno k přepravě do 10 pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
  3. Osobní odběr
   Kupující si zboží osobně vyzvedne ve zvoleném výdejním místě prodávajícího po obdržení informačního e-mailu, kterým prodávající oznamuje, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí.
  4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 7. Práva z vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání stran, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v prodejně na adrese Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna, Oddělení vydavatelství, Univerzitní 2763/18, 301 00, Plzeň nebo poštou na adrese Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna, Oddělení vydavatelství, Univerzitní 2732/8, 301 00, Plzeň. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  2. Prodávající za účelem plnění smlouvy zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídlo, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující výslovným potvrzením souhlasu uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo pro účely vedení uživatelského účtu a databáze kupujících. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující má právo souhlas odvolat zasláním této informace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.
  7. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu a kupujícímu, vyjma smluv se subjekty dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, u nichž je stanovena povinnost uveřejnění v registru smluv.
  8. Kupující má právo obrátit se na Pověřence pro ochranu osobních údajů prodávajícího na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovává prodávající neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů prodávajícím může kupující podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 - https://www.uoou.cz/
 9. Ukládání cookies
  1. Cookies jsou textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelovo zařízení. Cookies jsou používány k zajištění funkčnosti webových stránek, umožnění individualizace a personalizace webových stránek, statistickým analýzám chování uživatelů na webových stránkách a cílení reklam na uživatele webových stránek.
  2. Uživatel uděluje či odebírá souhlas s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení v nastavení webového prohlížeče. Uživatel bere na vědomí, že odebráním souhlasu může dojít k potížím s funkčností webových stránek.
 10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  1. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniklé z kupní smlouvy, které se nepodařilo urovnat mezi stranami přímo, je možno řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Zákonem pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Bližší informace o České obchodní inspekci a mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
  3. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence a není s výjimkou kupujícímu přístupná.
  4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
  5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje prodávajícího:

 1. adresa pro doručování: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, 301 00 Plzeň
 2. e-mailová adresa prodávajícího: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..