Nákupní košík

 x 

Ochrana osobních údajů

  1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  2. Prodávající za účelem plnění smlouvy zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídlo, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující výslovným potvrzením souhlasu uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo pro účely vedení uživatelského účtu a databáze kupujících. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující má právo souhlas odvolat zasláním této informace na objednavky@uk.zcu.cz.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího na objednavky@uk.zcu.cz odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.
  7. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu a kupujícímu, vyjma smluv se subjekty dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, u nichž je stanovena povinnost uveřejnění v registru smluv.
  8. Kupující má právo obrátit se na Pověřence pro ochranu osobních údajů prodávajícího na gdpr@service.zcu.cz, domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovává prodávající neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti prováděnému zpracování osobních údajů prodávajícím může kupující podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 - https://www.uoou.cz/